Olje i gassen fører til problemer med gassutstyret i bobil. Bruk gassfilter!

Endret Mon, 29 Jan 2018 ved 01:34 PM


Gassekspert Johan B. Langfeldt gir norske fritidsnytere enkle tips for en tryggere gassbruk


Vi på iCaravan får ofte henvendelser fra kunder som har fått olje inn i regulatoren sin, dette fører ofte til feil regulering av gasstrykket.


Olje i gassen...
Caravanbransjeforbundet vil i dette informasjonsskrivet redegjøre forkvaliteten på propanen som omsettes i Norge. Vi har fått hjelp fra faglærer igassteknikk, Johan B. Langfeldt, KIWA Teknologisk Institutt.

Propan er en våtgass. Ca. 15 prosent av gassen Norge henter opp fra gassfeltene iNordsjøen er propan, mens ca. 4 prosent av de lette oljene som Nordsjøen gir ossblir til propan. Når den rå naturgass (rikgassen) kommer til et gassbehandlingsanleggskilles den ut i tørrgass (naturgass som selges til forbruk). På oljeraffineriene kokespropanen ut fra tyngre hydrokarboner.

Renere

Propanen, som har sin opprinnelse fra naturgassproduksjonen, er renere og harmindre frie oljer og andre stoffer i seg. Den blir betegnet som Field Grade. Propanen, som har sin opprinnelse fra oljen, vil naturlig nok inneholde mer frie oljer, og en delstoffer som vi betegner som urenheter. Denne propanen betegnes som ReffineryGrade. For å kunne omsettes som propan i Norge, må produktet inneholde minimum95 prosent propan. De øvrige 5 prosent kan være tyngre hydrokarboner.


Blandes i hverandre

Propan er en handelsvare og de to kvalitetene Field Grade og Reffinery Grade, kan, og blir blandet med hverandre frem til salg. Propanen som omsettes i Norge oppfylleren rekke kravspesifikasjoner. Kravene finner man i databladet alle som håndterergassen skal ha tilgang til og kunnskap om. Ser vi etter uttrykket frie oljer i dissedokumentene, finner vi årsaken til at vi får utskilling av olje i gassanleggene. Kvalitetene Field Grade og Reffinery Grade er begge innenfor kravspesifikasjonenefor propan, men oppfører seg litt forskjellig avhengig av andelen i blandingen igassflasken.

Stor variasjon

Men det er faktorer som påvirker at ei gassflaske kan skille ut mer frie oljer enn eiannen. Faktisk er gassflasker som har vært oppvarmet av sola eller annen eksternvarme, tilbøyelig til å skille ut litt mer frie oljer enn gassflasker som har værtoppbevart ved jevn temperatur. Det som skjer er at når vi åpner for gassen, er at denstrømmer ut i anlegget. Gass-strømmen reguleres i en regulator som naturlig girgassen et trykkfall med kjøleeffekt som resultat. Det gjøre at oljen som strømmer utfra en «varmet» flaske, godt oppløst i gassen vil kondensere seg i mikrodråper. Ved

1

retningsendringer eller hastighetsendringer vil disse mikrodråpene feste seg irørenes innervegger.

Er det noe å gjøre..

Svaret er enkelt; Det er tilfeldighetene som rår både i forhold til kvalitet og logistikk,men alle gassanlegg kan få utskilt olje. Og det man kan gjøre er å få montere pågassfilter. Filtrene er konstruert og produsert for montasje rett etter regulatoren (red: eller helst før som mulig med Truma regulator).Filterhusene vil både med retnings- og hastighetsendring gjøre at oljen tas ut avgass-strømmen, og man slipper å få oljen videre innover i rørsystemet. Volumet somsamles opp i gassfiltrene er relativt lite. Med andre ord; så gir det enda en grunn til åoppfordre eiere av kjøretøy til å komme på årlig gass-service.

Slik gjør du det

Om du har fått problemer med røranlegget ved at det er kommet olje i systemet kandette rettes opp. Oljen kan fjernes ved å pumpe løsemiddel gjennom rørene som ertette. Rørene må, etter at de er spylt en eller flere ganger med løsemiddel, blåsestørre, gjerne da med Nitrogen. Når rørene er på plass igjen og før man tilførerpropan, blåses en liten mengde nitrogen inn i anlegget og luften luftes ut påbrennere. På dette tidspunkt vil en tetthetsprøving med såpevann kunne gjøres. Nåvil anlegget være tørt og klart til å påsette propanen igjen. Anleggets brennere fyresopp med full belastning og stenges når alt er av prøvd. Lykke til!

(Kilde: Norges Caravanbransjeforbund november 2016)


Her er link til hvor du kan bestille gassfilter:


http://caravan.no/Produkt/1/50602-02/GASSFILTER-2-PACK-NETTOPRIS-KAMPANJE


http://caravan.no/Produkt/1/50602-01/GASSFILTER-NETTOPRIS-KAMPANJE


Har du føst fått olje i systemet, her har du noen tips:


Slik fjernes oljen i rørsystemet på gassanlegg

For å fjerne oljen pumpes løsemiddel gjennom rørene som er tette. Du bruker enmanuell trykkpumpe med volum på ca. 3-5 liter, og kobler til utløpet fra pumpen tilrørsystemet etter regulatoren. Det enkleste er å fjerne regulatoren å benyttekoblingen, som vanligvis kobler røret til regulatoren, for trykkpumpen.

Når det er tale om løsemidler, er det ikke entydig hva som kan benyttes. Væsker somTRI kan brukes, men eller aller enklest er bensin. Det er sterke, brennbare væskersom løser opp oljen, og det er hovedsaken.

Pass på HMS-tiltak

Ved bruk av brennbar væske må aktuelle HMS-tiltak gjennomføres. Slike arbeiderkan med fordel flyttes utendørs hvor god lufting kan oppnås. Vær obs påantennelseskilder. Det er av grunnene til at man skal benytte en manuell pumpe. Nårvæsken pumpes inn i rørene, må den fanges opp og eventuelt om behandlingen mågjentas må dette kunne resirkuleres.

Rørene går gjerne opp til en fordeling hvor de deler seg til forskjellige brukersteder.Det vil være best om du renser ett og ett løp av gangen. Man må altså koble frabrukerstedene, utstyret som er gassforbrennende. Her må slanger som tålerløsemiddelet benyttes. Koble slangene på og føre dem til kar/tanker/beholder somsamler opp væsken.

Strømningshastigheten

Det er ikke bare væskens evne til å løse opp de tunge hydrokarbonene du er uteetter. Strømningshastigheten av væsken er også av betydning. Jo større hastighetman kan pumpe væsken igjennom rørene med, jo bedre vil væsken kunne rive medseg oljen. Etter førstegangsbehandling vil en visuell sjekk av rørene, og«rensevæske» kunne fortelle om behandlingen må gjentas.

Rørene må etter at de er spylt en eller flere ganger med løsemiddel, blåses tørre ogaller helst med Nitrogen. Da kobler du fra den manuelle pumpen, og setter på enslange for gassinnføring fra en gassylinder med Nitrogen. Denne gassylinderen skalda ha en trykkregulator påmontert. Ved å åpne denne vil rykket som vises påregulatorens manometer være det trykket som tilføres rørsystemet. Husk - ikke

1

tilfører for høyt trykk. Det kan skade rørsystemet og komponenter som inngår i dettesom for eksempel fordeler røret.

Tilfør propan

Under denne fasen av renseprosessen vil du kunne åpne alle rørendene og lanitrogenstrømmen blåse ut løsemiddelrester. Ikke steng noen ventiler før du er klarpå at det ikke finnes fuktrester i gasstrømmen.

Du avslutter renseprosessen ved å fjerne slanger og tilkoblinger, og påmonterebrukerutstyr og regulator. Når rørene er på plass igjen, men før du tilfører propan,blåses en liten mengde nitrogen eller luft inn i anlegget som luftes ut på brennere.Har du brukt nitrogen som spylegass vil rørene være fylt med denne fra spylefasen,og du trenger ikke tilføre mer av denne før propanen settes på.

Når dette er gjort vil en tetthetsprøving med såpevann kunne gjøres. Nå vil anleggetvære tørt og klart til å påsette propanen igjen. Anleggets brennere fyres opp med fullbelastning og stenges når alt er av prøvd.

Lykke til!

(Kilde: Norges Caravanbransjeforbund desember 2016)Flere tips:


Gass er blitt sentralt i nordmenns fritid. Ved å sørge for å ha ferske gummislanger, og å kontrollere slanger og pakninger for lekkasje, ivaretar man både sin egen og andres sikkerhet.Gassekspert Johan B. Langfeldt er faglærer i gassteknikk ved Kiwa Teknologisk Institutt i Haugesund. Han anbefaler alle å ta en enkel gjennomgang av grill og annet gassanlegg før bruk, for å gjøre gassbruken så trygg som mulig og å minimere sjansen for uhell. Pass på at gummien er ny- Gummi er ferskvare, og både gummipakninger og gummislanger forringes av høy temperatur og solskinn. Når du har med gassanlegg å gjøre, enten det gjelder grill eller utstyr i campingvogn/bobil, må du derfor sjekke at det er fersk gummi både på pakning og på slangene, sier Langfeldt og legger til at det er enkelt å sjekke hvor gammel slangen er.  

- På alle gasslanger skal det være påtrykt et årstall. Finn tallet og sjekk at slangen ikke er mer enn tre-fem år. Dersom man er obs på dette, og bytter slanger som er for gamle, ivaretar man sin egen og evt. familiens sikkerhet, mener Langfeldt. BøyeprøveGasseksperten gjør oppmerksom på at man også bør sjekke om gummien faktisk holder mål - selv på nyere slanger.

- Selv om datostemplingen er innenfor grensen, kan slangen være preget at tidens tann. Det kan skje dersom slangen f. eks har vært utsatt for mye varme og solskinn. For å sjekke status, anbefaler jeg å ta en bøyeprøve. Da tar du slangen og bøyer den 180 grader. Dersom det er antydning til sprekker i slangen, betyr det at mykgjøringsmidlet som er tilsatt gummien er forsvunnet, og at slangen ikke kan brukes, sier Langfeldt.Test med såpevannNår det gjelder utstyr inne i campingvogn og bobil, som varmeovn, koketopp etc. - bør man sjekke at det ikke er lekkasjer, og Langfeldt har en enkel oppskrift på hvordan det kan gjøres. 

- Bland til en bøtte med såpevann - 1 del oppvaskmiddel og 2 deler vann - og pensle over alle koplinger på gassanlegget. Skru så på gassen. Dersom det er noen som helst lekkasje, vil man nå kunne se at gass bobler ut. Se etter dette merket når du trenger hjelp med ditt gassannlegg:Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen